Haritalama Bilgileri

Gürültü Haritası Nedir?gurultu5

Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin aşılıp aşılmadığını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dahil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesidir.

Gürültü Haritası Nasıl Çıkarılır?
Gürültü Haritası, Yükseklik Eğrileri, Bina Bilgileri, Nüfus, Kaynak Bilgileri

(Karayolu için araç sayıları, araç hızları, araç tipleri, yol özellikleri Sanayi için Makine yada gürültü kaynağı verileri Havalimanı için uçak tipleri uçuş rotaları vb.) Bilgilerin bilgisayar ortamında, gürültü harita programına aktarılmasıyla oluşturulmaktadır. Gürültü haritası oluşturulurken herhangi bir ölçüm yapılmadan, verilerin gürültü haritalama programına aktarılmasıyla oluşturulmaktadır.

Gürültü Haritasının Çıkarılma Amacı:

 • Gürültü haritalarının çıkarılma amacı insanların maruz kaldığı yıllık ortalama gürültü emisyonlarını harita üzerine renkler yardımıyla işlenerek görsel hale getirilmesi,
 • Gürültüye maruz kalan alan, bu alandaki duyarlı yapı sayısı (konut, hastane, okul, işyeri vb.) ile maruz kalan kişi sayısını belirlemek.

Yönetmelikteki Yeri

Stratejik gürültü haritalamayla ilgili esas ve kriterler 04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede de yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin” 29. Maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Stratejik Gürültü Haritalama Esas ve Kriterleri Stratejik gürültü haritalama esasları

MADDE 29 – (1)

Stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 1. En geç 31/12/2016 tarihine kadar;
   1. İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,
   2. Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,
   3. Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,
   4. Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları,

  için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

 2. En geç 30/6/2011 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava alanları ve iki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.
 3. 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş yılda bir;>
   1. Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,
   2. Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,
   3. Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları,

  için bir önceki yıldaki durumu gösteren stratejik gürültü haritaları hazırlanır.

 4. En geç 30/6/2014 tarihine kadar ve daha sonra her beş yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda otuz binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları ve yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları Bakanlığa bildirilir.
 5. Stratejik gürültü haritaları Ek-IV de yer alan stratejik gürültü haritalama için asgari gereksinimleri karşılayacak nitelikte hazırlanır.
 6. Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerin stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.
 7. Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.
 8. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde verilen yerleşim alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölye-imalathane-eğlence yerleri ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar için ayrı ayrı yapılacaktır.